ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ (Mooru Kaasina Kudure) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Mooru Kaasina Kudure

“ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ರಮೇಶ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ರಂಭಾ ಬೇಡ ಜಂಬಜಂಬ ಗಿಂಬ ಬೇಡ ರಂಭಾ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಏರಿ ಬಂದಳೋ … Read more

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ (Preethiyalli iro sukha gotte iralilla) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Preethiyalli iro sukha gotte iralilla

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ … Read more

ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ (Eke Heegaytho Nanu Kanenu) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Eke Heegaytho Nanu Kanenu

“ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಛಾಯ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಛಾಯ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ … Read more