ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ (Mooru Kaasina Kudure) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Mooru Kaasina Kudure

“ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಿತ ಸಂಗೀತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ರಮೇಶ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ರಂಭಾ ಬೇಡ ಜಂಬಜಂಬ ಗಿಂಬ ಬೇಡ ರಂಭಾ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಕುದುರೆಏರಿ ಬಂದಳೋ … Read more