ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ (Eke Heegaytho Nanu Kanenu) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Eke Heegaytho Nanu Kanenu

“ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಛಾಯ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಛಾಯ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತೋ ನಾನು ಕಾಣೆನೋಪ್ರೀತಿ ಮನದಲ್ಲಿ … Read more