ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ (Preethiyalli iro sukha gotte iralilla) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಚಲನಚಿತ್ರಅಂಜದ ಗಂಡು
ಹಾಡಿದವರುಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್
ನಟರುರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಹೂ ಅಂತಿಯ ಉಹು ಅಂತಿಯ
ಬಾ ಅಂತಿಯ ತಾ ಅಂತಿಯ
ಹೇಳುವೆ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ತುಟಿಗಳ ಸಿಹಿ ಅಂಚಲಿ

ಹೊಸದು ತೀರ ಹೊಸದು ಒಲವ ಮಿಡಿತ ಹೊಸದು
ಸುಖದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದೆ ಬಾರೆನ್ನ ರಾಜ ಅದರ ಸೊಗಸು ಸವಿದೆ
ಮನಸು ಆಡಿದೆ ಹಾಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ
ಕನಸು ಕಣ್ಣಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಂದೇ ಆಗೋಣ
ಓ ಮೈ ಲವ್ …..ಓ ಮೈ ಲವ್…….

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ಕರೆದು ಹೆಸರ ಬರೆದೆ
ನೀನು ಬರೆದ ಕವನ ನನ್ನಾಣೆ ಚಿನ್ನ ಓದಿ ಓದಿ ನಲಿದೆ
ಪ್ರೇಮದ ಅ ಆ ಇ ಈ ಬರೆಯಿಸಿ ಪಾಠವ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನಿನಗೆ ಪಾಠವ ಹೇಳುವ ಸಾಹಸ ಧೈರ್ಯವ ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಐ ಲವ್ ಯು…..ಐ ಲವ್ ಯು…….

Leave a Comment