ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ (Preethiyalli iro sukha gotte iralilla) – ಅಂಜದ ಗಂಡು

Preethiyalli iro sukha gotte iralilla

“ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂಜದ ಗಂಡು” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸುಖವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸುಖ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಹಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ, ಮಂಜುಳ ಗುರುರಾಜ್ ನಟರು ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಖುಷ್ಬೂ … Read more