ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು (Nee Nadedare Sogasu) – ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು

ಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬರೆದ ಹಾಡು “ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು” ಚಲನಚಿತ್ರದ “ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು” ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ವರಗಳು, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಡೆದಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಹಾಡುನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು
ಚಲನಚಿತ್ರಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು
ಸಾಹಿತ್ಯಚಿ ಉದಯಶಂಕರ್
ಸಂಗೀತಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಹಾಡಿರುವರುಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…
ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…
ನೀ ನಿಂತರೆ ಸೊಗಸು…

ನಕ್ಕರೆ ಸೊಗಸು.., ಕೋಪದಿ ಸಿಡಿದರೂ ಸೊಗಸು…
ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…
ಕಣ್ಗಳ ಕಾಡುವ ಸೊಗಸು..
ಜೋಡಿಯ ಬೇಡುವ ವಯಸು… -೨

ಹೆಣ್ಣೇ ತೋಳಿಂದ ಬಳಸಿ..,ಹೆಣ್ಣೇ…ತೋಳಿಂದ ಬಳಸಿ,
ನನ್ನನು ಕುಣಿಸು..ಕುಣಿಸು…

ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…

ನಿನ್ನನು ನೋಡಿದ ಮನಸು…
ಕಂಡಿತು ಸಾವಿರ ಕನಸು… -೨
ಚಿನ್ನಾ ನಾ ತಾಳೆನು ವಿರಹ..ಚಿನ್ನಾ..,ನಾ ತಾಳೆನು ವಿರಹ…
ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಸು.., ಪ್ರೀತಿಸು…

ನೀ ನಡೆದರೆ ಸೊಗಸು…-೨

Leave a Comment