ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ (premavide manade) – ಅಂತ

“ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂತ” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರದ್ದು, ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ
ಚಲನಚಿತ್ರಅಂತ
ಸಾಹಿತ್ಯಗೀತಪ್ರಿಯ
ಸಂಗೀತಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್
ಗಾಯನಎಸ್.ಜಾನಕಿ

ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ನಗುತ ನಲಿವ ಹೂವಾಗಿ
ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ… || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…||

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ..ನಾ ಕಂಡೆ ನನ್ನ…
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ..ನಾ ಕಂಡೆ ನನ್ನ…
ದಿನದಿನವ..ಎಣಿಸಿ.. ಮನದಿ ಗುಣಿಸಿ.. ಬಿಡುವ ಬಯಸಿ…
ಸೋಲು ಈ ದಿನ.. ಗೆಲುವು ಈ ದಿನ… ಎಂಥ ಬಂಧನ… || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…||

ಹೊಂಗನಸ ಕಂಡೆ… ನನಗಾಗಿ ನೀನು..
ಹೊಂಗನಸ ಕಂಡೆ… ನನಗಾಗಿ ನೀನು..
ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಸೆ.. ಮನದೆ ಇರಿಸಿ.. ನೆನಪ ಉಳಿಸಿ..
ದೂರ ಸಾಗದೆ… ದಾಹ ತೀರದೆ.. ತೀರ ಸೇರುವೆ.. || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…||

Leave a Comment