ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ (Maathella Haage Ide) – ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

“ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲ ಹಾಡಾಗಿದೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಹೊಮ್ಮುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ.

ಹಾಡುಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ
ಚಲನಚಿತ್ರಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಹಿತ್ಯಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಸಂಗೀತಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ
ಗಾಯನಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್

ಎನಿಧು ಶೂನವನು ಈರೇವುವಾ ಮೌನವೇಉ
ಕನ್ನತಮಃ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮ ನೇ ಹೋದೆ
ತ್ರ್ಯವ ಮರೆಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಯಿಲ್ಲಯಿ ಬೆಳಕು
ನೇ ಬಾಂದು ನಗುವ ವರೆಗೆ

ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕೀಡೆ
ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕೀಡೆ
ಬಳಕೆ ಬಾ ಬಡ್ಡಕು ಬಾ

ಮರಾಜಿ ಬಾ ನಾನೀರುವೆ ಬಾ
ಬಿಸಿವೆ ಬಾ ನೇಣುಶಿರೆ ಬಾ
ಎಧುರೆ ಬಾ ಈ ಕ್ಷಣವೆ ಬಾ

ತಾಯವಿವೇ ತನ್ನ ಮಗುವನ
ಶಾಂತೇವಾಜಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದಂತೆ
ಹರಿವೂನ ಕೊಂಡು ಕಿರುನಾಡಿ
ಒಮ್ಮೆಲೆಯೆ ಸ್ತಬ್ಧ ವಾಧಾನತೆ

ಒಬ್ಬಂಟಿ ಕಾಯದೆ ನೆಂದಾದ ಕೆಲಳಎಂದೆ
ಅಪಪೂರ್ವವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಪಪೂರ್ವವಾಯಎ ವಳ್ಳಿಡಿದೆ
ಎಳಲಾನು ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ
ಬಾಧುಕಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ

ಒಂದನು ಬಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಬಾಧುಕಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ
only you it’s only you
only you it’s only you
only you it’s only you
only you it’s only you
only you it’s only you

ತೋರುವೇನೇ ಮುಂಡದು ಹತವನು
ಎಂದಿನಡೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿವಳಿ
ಎದ್ದು ನೇ ನಾಕು ಮಾ ಟೆದು
ಆಗಿದ್ದೇ ಸೂಳಲೆಂಬ ರೀತ್ಯಾಲೀ

ನೇ ಮಾವವಾಗಬ ಯಬೆದೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲೆಂಡೆ
ತಾಲಿಪೋಡು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನಯ

ದಯ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ತೊರೆಯದೆ
ಗುರುತಎಳ್ಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಪುಟವಿನ್ನು
ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಕುತ್ತು ಈನು ಬಾಕಿ ಇದೆ

ಬದುಕೇ ಬಾ ಬದುಕೇ ಬಾ
ಮರಳಿ ಬಾ ನಾಣಿ ಉವೆ ಬಾ
ಬಿಸಿಯೇ ಬಾ ನಾನುಸಿರೆ ಬಾ
ಎಧುರೆ ಬಾ ಈ ಕ್ಷವಾವೆ
ಬಾ….
ಬಾ….
ಬಾ ….

ಗುರುತೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಪುಟವಿನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ
ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ
ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಇದೆ

Leave a Comment