ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ (Maathella Haage Ide) – ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

Maathella Haage Ide Lyrics

“ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮೂಲ ಹಾಡಾಗಿದೆ, ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಹೊಮ್ಮುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲಾ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಂಗೀತ ಅರ್ಜುನ್ … Read more