ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ (Ellinda Aarambavo) – ಅಪ್ಪು

“ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಆರಂಭದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಡುಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ
ಚಲನಚಿತ್ರಅಪ್ಪು
ಹಾಡಿದವರುಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ
ನಟರುಪುನೀತ್, ರಕ್ಷಿತ

ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋ
ಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….
ಹೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋ
ಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ..

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ…. ಹೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಬಾ ಎಂದಿತು ಈ ಯೌವನ,
ಮಾತಾಡಲು ರೋಮಾಂಚನ
ರೋಮಾಂಚನ ಮಾತಾಡಲು,
ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ಆಲಾಪನ
ಈ ಕಲರವ ಈ ಅನುಭವ
ಹೇಗಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಕಾಣೆ ನಾ….

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋ
ಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

ಬೇಲೂರಿನ ಆ ಗೊಂಬೆಗೂ,
ಮಳೆ ಸುರಿಸುವ ಆಗುಂಬೆಗು
ನಡುವಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರೇಮವು,
ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿವು ಹೊಸ ರಾಗವು
ಈ ಸಂಗಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮ
ಹೇಗಾಯ್ತೋ ಏನೋ ಕಾಣೆ ನಾ…..

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋ
ಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ
ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..
ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ…. ಹಾ..ಹೇಯ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

Leave a Comment