ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ (Ellinda Aarambavo) – ಅಪ್ಪು

Ellinda Aarambavo lyrics

“ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಆರಂಭದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಅದ್ಭುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್, ರಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ…..ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ….ಹೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವೋಎಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದವೋಅನುರಾಗವೋ ಅನುಬಂಧವೋ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತೆನಾ.. … Read more