ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ (Ee Lokavannu Saridugibidade) – 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್

Ee Lokavannu Saridugibidade

“ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ “7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ 7’ಒ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಕರ್ ಗಾಯನ ಚಿತ್ರ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಬಿಡದೆ ಕೈ … Read more