ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ (premavide manade) – ಅಂತ

premavide manade

“ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ” ಎಂಬ ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಂತ” ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರದ್ದು, ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ವಿಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೀತಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಾಯನ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ ನಗುತ ನಲಿವ ಹೂವಾಗಿಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ..ನಾ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ… || ಪ್ರೇಮವಿದೆ ಮನದೆ…|| ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ..ನಾ … Read more