ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ (Ra Ra Rakkamma) – ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ

Ra Ra Rakkamma Lyrics

“ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ” ಈ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ” ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ನೆಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ರಾ ರಾ ರಕ್ಕಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ: ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್, ಸುನಿಧಿ ಚೌಹಾಣ್ ಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿಗಡಂಗ್ ರಕ್ಕಮ್ಮನಾ ಬಂದೆ ಬುಲಾಕ್ ಕಾರ್ತಾಲಿರಿಂಗಾ ರಿಂಗಾ … Read more