ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ (Sapta Sagaradaachee Ello) – ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]

Sapta Sagaradaachee Ello Lyrics

“ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚರಣರಾಜ್ ಎಂ.ಆರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ್ ಕಪಿಲನ್ ಅವರು ಗಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಡು “ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ]” ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧನಂಜಯ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ [ಬದಿ ಎ] ಸಾಹಿತ್ಯ ಧನಂಜಯ್ … Read more