ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ (Usire usire) – ಹುಚ್ಚಾ

Usire usire Lyrics

“ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ “ಹುಚ್ಚಾ”ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್. ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೊತ್ತ ಚಿರಕಾಲದ ಗೀತೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಉಸಿರೇ.. ಉಸಿರೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಂಗೀತ … Read more