ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ (Baare Baare Kalyana Mantappake Baa) – ಅಪ್ಪು

Baare Baare Kalyana Mantappake Baa lyrics

ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಿತ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ “ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ” ಹಾಡು, ಚಲನಚಿತ್ರ “ಅಪ್ಪು” ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗೀತದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಪ್ಪು ಹಾಡಿದವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚಿತ್ರ ನಟರು ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್, ರಕ್ಷಿತ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕೆ ಬಾನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಟಾಯಿತೀಗ … Read more