ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ (Singara Siriye) – ಕಾಂತಾರ

Singara Siriye Lyrics

“ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ” ಎಂಬ ಹಾಡು ಚಲನಚಿತ್ರ “ಕಾಂತಾರ” ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವು ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ದ್ವಾರಾ ಸಂವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬೆರಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಂಗೀತ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಗಾಯನ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನನ್ಯ ಭಟ್ ಬತ್ತಾತೊಳು ಕೈಗೆ ಮಡಿ ಉಳೆಸಿದಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲಮದ್ವಿ ಹೋದಣ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಸರೂರಹೂವ ಗಂಟನ್ನ ತೆಗೆದೀಡ ಏ … Read more